Hymenomycetes novi et rari е prov. Tambov


S. I. Vanin


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.15


How to cite

Vanin S. I. 1923. Hymenomycetes novi et rari е prov. Tambov. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 15–16.