De novo organismo: "Chlamydosphaera Korschikowi Schkorbatow, nov. gen. et spec." ad ordinem Volvocales pertinente.


L. A. Schkorbatow


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.17


How to cite

Schkorbatow L. A. 1923. De novo organismo: "Chlamydosphaera Korschikowi Schkorbatow, nov. gen. et spec." ad ordinem Volvocales pertinente. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 17–18.