De fungo novo in ramulis vivis Equiseti sylvatici


V. N. Bondarzewa-Monteverde


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.18


How to cite

Bondarzewa-Monteverde V. N. 1923. De fungo novo in ramulis vivis Equiseti sylvatici. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 1(1–12): 18.