Desmidiaceae novae in gub. Archangelskensi et Olonetzkensi inventae


J. V. Roll


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.36


How to cite

Roll J. V. 1923. Desmidiaceae novae in gub. Archangelskensi et Olonetzkensi inventae. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 36–44.