De Thamnoliaceis e Kamczatka notula


V. P. Savicz


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.47


How to cite

Savicz V. P. 1923. De Thamnoliaceis e Kamczatka notula. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 47–48.