De forma поvа Rinodinae nimbosae (EI. Fr.) Th. Fr. notula


M. P. Tomin


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.78


How to cite

Tomin M. P. 1923. De forma поvа Rinodinae nimbosae (EI. Fr.) Th. Fr. notula. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 78–80.