About the new Chlamydomonas: Chlamydomonas sphaerica Troitzk. nov. sp.


О. V. Troїtzkaja


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.81


How to cite

Troїtzkaja О. V. 1923. About the new Chlamydomonas: Chlamydomonas sphaerica Troitzk. nov. sp. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 81–82.