Algae nonnullae novae е Caucaso. I


N. N. Woronichin


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.97


How to cite

Woronichin N. N. 1923. Algae nonnullae novae е Caucaso. I. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 97–100.