De Asterocyti ramosa (Thwait.) Gоbi caeterisque speciebus hujus generis notula


А. А. Elenкin et N. V. Starк


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.117


How to cite

Elenкin А. А., Starк N. V. 1923. De Asterocyti ramosa (Thwait.) Gоbi caeterisque speciebus hujus generis notula. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 117–128.