Algae nonnullae novae е Caucaso. III


N. N. Woronichin


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.140


How to cite

Woronichin N. N.1923. Algae nonnullae novae е Caucaso. III. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 140–142.