De Xanthoriis in орр. Pavlovsk collectis notula


Vladimir Poljanskij


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.184


How to cite

Poljanskij Vladimir. 1923. De Xanthoriis in орр. Pavlovsk collectis notula. Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 184–189.