Algae nonnullae nоvае е Caucaso. IV


N. N. Woronichin


DOI: https://doi.org/10.31111/bmosr/1923.2.192


How to cite

Woronichin N. N. 1923. Algae nonnullae nоvае е Caucaso. IV. em>Botanicheskie materialy Instituta Sporovykh Rastenii Glavnogo Botanicheskogo Sada RSFSR 2(1–12): 192.