The new book by Y. B. Sochava


I. P. Zarutskaya, T. V. Kotova


Section: Reviews and information


How to cite

Zarutskaya I. P., Kotova T. V. 1981. The new book by Y. B. Sochava // Geobotanical mapping 1981. Leningrad. P. 48–55.