Nonnullae cyanopbyceae е Sibiria Occidentali


V. G. Fedorov


Section: Algae


How to cite

Fedorov V. G. 1967. Nonnullae cyanopbyceae е Sibiria Occidentali. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 11–15.