Species nоvа generis Prorocentrum е mari Caspico


I. V. Makarova


Section: Algae


How to cite

Makarova I. V. 1967. Species nоvа generis Prorocentrum е mari Caspico. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 50–51.