De specie nova е genere Cyclotella Kütz. (Васillariophyta)


А. Р. Skabitschevsky


Section: Algae


How to cite

Skabitschevsky А. Р. 1967. De specie nova е genere Cyclotella Kütz. (Васillariophyta). Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 52–53.