Species generis Gymnodinium Stein nova е maribus australibus


G. К. Pitzik


Section: Algae


How to cite

Pitzik G. К. 1967. Species generis Gymnodinium Stein nova е maribus australibus. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 68–71.