Species nova generis Oocystis Näg. е mari Caspico


А. I. Proschkina-Lavrenko


Section: Algae


How to cite

Proschkina-Lavrenko А. I. 1967. Species nova generis Oocystis Näg. е mari Caspico. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 74–75.