Species protococcalium novae et rarae


А. Р. Skabitschevsky


Section: Algae


How to cite

Skabitschevsky А. Р. 1967. Species protococcalium novae et rarae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 76–82.