Algae pro Armenia novae


N. N. Tambian


Section: Algae


How to cite

Tambian N. N. 1967. Algae pro Armenia novae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 103–106.