Species nonnullae Chlorophytorum et Rhodophytorum pro mari Albo novae


Ju. Е. Petrov


Section: Algae


How to cite

Petrov Ju. Е. 1967. Species nonnullae Chlorophytorum et Rhodophytorum pro mari Albo novae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 106–107.