Ad floram Myxomycetum е regione Primorskensi


I. А. Bunkina, Е. Z. Koval


Section: Fungi


How to cite

Bunkina I. А., Koval Е. Z. 1967. Ad floram Myxomycetum е regione Primorskensi. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 152–153.