De taxonomia ас terminologia Ascomycetum novis


В. А. Tomilin


Section: Fungi


How to cite

Tomilin В. А. 1967. De taxonomia ас terminologia Ascomycetum novis. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 194–199.