Ad cognitionem distributionis specierum Verticillii Wallr. in URSS notula


V. I. Potlayczuk, N. S. Novotelnova


Section: Fungi


How to cite

Potlayczuk V. I., Novotelnova N. S. 1967. Ad cognitionem distributionis specierum Verticillii Wallr. in URSS notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 260–268.