Fungi Imperfecti novi. II


V. А. Melnik


Section: Fungi


How to cite

Melnik V. А. 1967. Fungi Imperfecti novi. II. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 268–270.