Species nova Fungi Imperfecti generis Naemosphera (Sacc.) Karst.


А. I. Rtischczeva


Section: Fungi


How to cite

Rtischczeva А. I. 1967. Species nova Fungi Imperfecti generis Naemosphera (Sacc.) Karst. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 275–276.