Duae species novae lichenum ех Antarctida


N. S. Golubkova, V. Р. Savicz


Section: Lichens


How to cite

Golubkova N. S., Savicz V. Р. 1967. Duae species novae lichenum ех Antarctida. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 281–285.