Riccia michelii Raddi (Hepaticae) species pro flora URSS nova


С. I. Ladyzhenskaja, N. V. Gajevaja


Section: Bryophytes


How to cite

Ladyzhenskaja С. I., Gajevaja N. V. 1967. Riccia michelii Raddi (Hepaticae) species pro flora URSS nova. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 322–329.