Hepaticae prope urbem Izhevsk (RSSA Udmurtica) inventae


N. V. Lozhkina


Section: Bryophytes


How to cite

Lozhkina N. V. 1967. Hepaticae prope urbem Izhevsk (RSSA Udmurtica) inventae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 330–331.