Genus novum et species поvа muscorum fossilium Amblystegiacearum


А. L. Abramova, I. I. Abramov


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova А. L., Abramov I. I. 1967. Genus novum et species поvа muscorum fossilium Amblystegiacearum. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 332–336.