Notulae systematicae de Hypno leptothallo (С. Muell.) Par.


А. L. Abramova, I. I. Abramov


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova А. L., Abramov I. I. 1967. Notulae systematicae de Hypno leptothallo (С. Muell.) Par. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 4: 351–363.