Species nova Chrysosphaerellae Laut. in plancto lacus Baikal


G. I. Popovskaja


Section: Algae


How to cite

Popovskaja G. I. 1971. Species nova Chrysosphaerellae Laut. in plancto lacus Baikal. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 9–12.