Ad floram Uredinalium Orientis Extremi. II


Z. M. Azbukina


Section: Fungi


How to cite

Azbukina Z. M. 1971. Ad floram Uredinalium Orientis Extremi. II. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 155–161.