Ad floram lichenum Orientis Extremi Sovjetici. I. Fam. Peltigeraceae


A. N. Oxner, O. B. Bljum


Section: Lichens


How to cite

Oxner A. N., Bljum O. B. 1971. Ad floram lichenum Orientis Extremi Sovjetici. I. Fam. Peltigeraceae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 249–263.