Ad chemotaxonomiam Parmeliae conspersae s. l.


K. A. Rassadina, I. A. Schapiro, I. I. Makarova


Section: Lichens


How to cite

Rassadina K. A., Schapiro I. A., Makarova I. I. 1971. Ad chemotaxonomiam Parmeliae conspersae s. l. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 264–272.