Peltigera aphthosa (L.) Willd. et P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. in regione Murmanskensi inventae


A. V. Dombrovskaja


Section: Lichens


How to cite

Dombrovskaja A. V. 1971. Peltigera aphthosa (L.) Willd. et P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. in regione Murmanskensi inventae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 280–290.