Species nova generis Acarospora Massal.


N. V. Vodopjanova


Section: Lichens


How to cite

Vodopjanova N. V. 1971. Species nova generis Acarospora Massal. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 290–293.