De specie Isopachis decolorantis (Limpr.) Buch (Hepaticae) pro flora URSS nova notula


C. I. Ladyzhenskaja, A. L. Zhukova


Section: Bryophytes


How to cite

Ladyzhenskaja C. I., Zhukova A. L. 1971. De specie Isopachis decolorantis (Limpr.) Buch (Hepaticae) pro flora URSS nova notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 310–314.