Hepaticae in districtu Podporozhskij regionis Leninopolitanae inventae


A. L. Zhukova


Section: Bryophytes


How to cite

Zhukova A. L. 1971. Hepaticae in districtu Podporozhskij regionis Leninopolitanae inventae. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 318–324.