De positione generica et distributione Orthocaulis cavifolii Buch et S. Arnell notula


R. N. Schljakov


Section: Bryophytes


How to cite

Schljakov R. N. 1971. De positione generica et distributione Orthocaulis cavifolii Buch et S. Arnell notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 8: 335–340.