Cyanophyta thermarum Azerbaidzhaniae nova


S. G. Rzajeva


Section: Algae


How to cite

Rzajeva S. G. 1974. Cyanophyta thermarum Azerbaidzhaniae nova. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 104–105.