De specie Ascochyta Lib. nova in regione Leninopolitana inventa


T. E. Vachruscheva


Section: Fungi


How to cite

Vachruscheva T. E. 1974. De specie Ascochyta Lib. nova in regione Leninopolitana inventa. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 173–174.