De fungis imperfectis novis et pro URSS novis rarisque in Tauria inventis


S. A. Gucevicz


Section: Fungi


How to cite

Gucevicz S. A. 1974. De fungis imperfectis novis et pro URSS novis rarisque in Tauria inventis. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 175–183.