Ad floram fungorum mycophilorum partis australis regionis Primorskensis (Oriens Extremus) notula


E. Z. Koval


Section: Fungi


How to cite

Koval E. Z. 1974. Ad floram fungorum mycophilorum partis australis regionis Primorskensis (Oriens Extremus) notula. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 202–206.