Species nova generis MycosphaerellaM. sydowii Tomil.


B. A. Tomilin


Section: Fungi


How to cite

Tomilin B. A. 1974. Species nova generis MycosphaerellaM. sydowii Tomil. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 249–250.