Species nova Phaeostagonosporopsis Woronich.


G. D. Uspenskaja, N. Eschonkulov


Section: Fungi


How to cite

Uspenskaja G. D., Eschonkulov N. 1974. Species nova Phaeostagonosporopsis Woronich. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 260–261.