Ad cognitionem Acarosporae reagentis A. Z. emend.


N. S. Golubkova, I. A. Schapiro


Section: Lichens


How to cite

Golubkova N. S., Schapiro I. A. 1974. Ad cognitionem Acarosporae reagentis A. Z. emend. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 273–281.