Conspectus bryoflorae Caucasi


A. L. Abramova, I. I. Abramov


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova A. L., Abramov I. I. 1974. Conspectus bryoflorae Caucasi. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 304–311.