Ad floram Hepaticarum peninsulae Czukotka


A. L. Abramova, O. M. Afonina, J. Duda


Section: Bryophytes


How to cite

Abramova A. L., Afonina O. M., Duda J. 1974. Ad floram Hepaticarum peninsulae Czukotka. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 311–317.