Musci regionis fluxum medium fl. Obj adjacentis


L. A. Kosaczeva


Section: Bryophytes


How to cite

Kosaczeva L. A. 1974. Musci regionis fluxum medium fl. Obj adjacentis. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 11: 338–350.